Կորպորատիվ էլ փոստը

առանձնացված սերվերային համակարգ է, որն ապահովում է ընկերության
– Էլեկտրոնային նամակների երաշխավորված առաքումն ու ստացումը
– Օգտատերերի անձնական տվյալների և նամակագրության գաղտնիության պաշտպանությունը
– Հակասպամերական, հակավիրուսային և արտաքին միջամտությունների դեմ պայքարը
– Օգտատերերի համար անհրաժեշտ ծավալների, կիրառական կանոնների, նամակագրական շաբլոնների, հասցեագրքերի, արխիվացիայի, համաժամանակյա ծառայությունների տրամադրումը